Voorwaarden/betalen
Prijzen/prijsafspraken.
De prijzen op internet zijn prijzen onder voorbehoud. Het zijn prijsweergaven van de getoonde objecten.
Alle prijzen zijn exl BTW.
 
Betaling:
Als er materiaal geleverd wordt, is er betalen bij levering of telefonisch betalen op de dag van levering.
Bij gedeelde levering van materialen, moet alleen  het geleverde deel betaald worden.
 
Alles wat er werk wordt geleverd in de tuin, staat op schrift zoals afgesproken. Het werk wordt volledig uitgevoerd en dient dan ook derhalve betaald te moeten worden.
Als u meer wensen hebt dan op papier staat, houdt dit in dat er meer werk zal moeten worden verricht. Deze uren worden  in rekening gebracht bovenop het eerder afgesproken bedrag, uiteraard zal hierover eerst overleg zijn met u.
Onvoorziene omstandigheden die de klant niet aan geeft zoals puin en andere materiaal wat onverwachts onder de grond zit moeten door ons worden afgevoerd. Dit houdt in dat er meer werk moet worden uitgevoerd. Houdt hierbij rekening met het kostenplaatje.
Kabels die niet op een klik melding staan en kapot getrokken worden zijn voor eigen rekening.  
 
Offerte:
Geldigheidsduur van een gemaakte offerte is 3 weken. Mocht u in deze 3 weken geen contact met ons hebben opgenomen, vervalt de geldigheid van de offerte.
 
Levering:
Levering van materiaal kan niet altijd tot op de dag worden bepaald daar dit gebeurt in overleg met leverancier.  Uiteraard streven wij ernaar dit zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen, door goede afspraken met de leverancier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

De website

 

Het logo, het ontworpen lay-out etc. behoren tot eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van JLS en/of Hoveniersbedrijf Heller. 

 

 

Bescherming van intellectuele rechten.

 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren JLS toe. Het is verboden de op, en via, deze website aangeboden informatie op te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen.

De website blijft volledig eigendom van JLS en Hoveniersbedrijf Heller, terug verwijzend naar de intellectuele rechten.

U verbindt zich er o.m. toe :

1.       De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

2.       Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiĆ«nt wordt gemaakt

3.       De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

4.       De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

5.       De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan JLS te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. JLS en Hoveniersbedrijf Heller staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. JLS is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. JLS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. JLS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van JLS, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. JLS en Hoveniersbedrijf Heller hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door JLS houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.